Aelodau Croenddu

Hassim Ganiyu yw Swyddog i Aelodau Croenddu

Cysylltwch â Hassim Ganiya os gwelwch yn dda am wybodaeth pellach.


Adnabod a herio hiliaeth yn yn gweithle
Mae UNSAIN yn gyson yn gwasgu ar gyflogwyr i adnabod a herio hiliaeth yn y gweithle.  Mae Deddf Cysylltiadau Hil (gwelliant) 2000 yn rhan o ymateb y Llywodraeth i ymchwiliad Stephen Lawrence.  Mae’n gofyn i gyflogwyr hybu cysylltiadau hil da ac i fonitro cyfansoddiad ethnig y gweithwyr.

Mae UNSAIN yn gweithio gyda cyflogwyr i ddatblygu strategaeth clir a rhaglen waith i weithredu eu dyletswyddau newydd. Yr ydym yn gwasgu i’r gyfraith gael ei ymestyn i gwmniau preifat.  Yr ydym wedi cyhoeddi canlyniadau arolwg o’r weithred mae cyflogwyr y sector gyhoeddus yn ei gymryd ar adroddiad Stephen Lawrence, ynghyd â chanllaw i drafodwyr yr undeb.

Cysylltiadau Hil ac Awdurdodau Cyhoeddus
Mae Deddf Cysylltiadau Hil (gwelliant) 2001 yn rhoi dyletswydd ar yr holl awdurdodau cyhoeddus i ddileu anffafriaeth hiliol anghyfreithlon ac i hybu cydraddoldeb cyfle a chysylltiadau hil da rhwng gwahanol fathau o grwpiau hiliol.  Yr ydym yn cynhyrchu canllaw i roi cymorth i ganghennau drafod cyflwyniad darpariaethau’r ddeddf gyda’u cyflogwyr ac i ymgyrchu am welliannau i’r gyfraith.

Yn lleol yr ydym wedi bod yn rhan o rhoi cymorth i’r Cyngor Sir i ddatblygu a gwella eu polisi cydraddoldeb.  Byddwn yn cario ymlaen i wasgu am welliannau pellach er mwyn sicrhau fod pawb yn cael eu drin yn deg, ganddynt ffordd clir at gyfleuoedd swyddi ac yn medru mynd o gwmpas eu busnes dyddiol yn rhydd o aflonyddwch ac anffafriaeth.

Dod yn gysylltiedig
Mae UNSAIN yn cefnogi rhwydwaith sy’n tyfu o aelodau croenddu gweithgar trwy gydol y gwasanaethau cyhoeddus.  Wrth fynd i unrhyw Grŵp Croenddu Rhanbarthol neu Cenedlaethol, fedrwch ddod o hyd i ragor o ddigwyddiadau lleol a chenedlaethol.

I ymweld â gwefan cenedlaethol Aelodau Croenddu Unsain, cliciwch fan hyn.